VSTUPNÍ PROFESNÍ ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZŮ A AUTOBUSŮ (45, 140, 280 HODIN)

KOHO SE TÝKÁ PROFESNÍ ŠKOLENÍ

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou prácipro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+Enebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Ustanovení o povinnosti absolvovat vstupní a pravidelné školení má výjimky pro řidiče: 

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h -1

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky)

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby

e) vozidel ve zkušebním provozu

f) vozidel používaných při výcviku a při zkouškách

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby

i) zemědělských a lesnických traktorů

Nejvýznamnější výjimka – podle písmen g) a h)

Ze školení vyjímá řidiče vozidel, používaných pro vlastní potřebu.Podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě je doprava pro vlastní potřebu taková doprava,kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu,jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

V ROCE 2013 ÚSPĚŠNOST SLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA 1. POKUS 98,7% !ROZSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 

VSTUPNÍ PROFESNÍ ŠKOLENÍ PRO SKKUPINY C, C+E, D D+E, NEBO PODSKUPINY C1, C1+E+D1, D1+E1

  1. Standardní rozsah 140 + 2 vyučovacích hodin, z toho 130h výuka, 10h výcvik a 2h závěrečná zkouška.
    Vztahuje se na řidiče skupin C, C+E nebo podskupin C1, C1+E od 21 let a na řidiče skupin D, D+E nebo podskupin D1, D1+E od 23 let.
  2. Školení v rozšířeném rozsahu 280 + 2 vyučovacích hodin, z toho 260h výuka, 20h výcvika 2h závěrečná zkouška.
    Vztahuje se na řidiče skupin C, C+E nebo podskupin C1, C1+E od 18 do 21 let a na řidiče skupin D, D+E nebo podskupin D1, D1+E od 21 do 23 let.
  3. Školení – rozšíření o novou skupinu v délce 45 + 2 vyučujících hodin, z toho 35h výuka,10h výcvik a 2h závěrečná zkouška.

Od 1. srpna je v platnosti novela zákona č. 247/2000 Sb., ze které vyplývá, že řidiči, kteří získali ŘO na sk. „D“ před 10. 9.2008 a sk. „C“ před 10.9.2009 a neabsolvovali vstupní školení a nyní chtějí jezdit, mohou se zúčastnit pravidelného školení v rozsahu 35 hod. a není nutné, aby to bylo v ročních kurzech po 7 hod. – tudíž i v jednom bloku třeba 5  dní.

Vztahuje se na řidiče, kteří jsou držiteli profesního oprávnění pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C, C+E nebo C1, C1+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D, D+E, D a D1, D1+E, a naopak.
Všechna vstupní školení jsou zakončena závěrečnou zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.Koho se týká profesní školení

PŘEDMĚT VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 

Vstupní školení je prováděno formou přednášky, doplněnou výukovými pomůckami, výukovými předměty, audiovizuálním přístrojem, apod. a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Zkouška je vykonávána na obecním úřadě obcí s rozšířenou působností formou testu.Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz.

Podmínkou účasti na školení je podaná písemná přihláška a platný Řidičský průkaz.

Součástí vstupního školení je výcvik řízení příslušného výcvikového vozidla pod dohledem lektora odbornou formou jakou je prováděn výcvik v řízení vozidla pro získávání řidičského oprávnění,ale s důrazem na nutné dosažení podstatně vyšší úrovně dovedností a znalostí řidiče.

Praktická zkouška v řízení příslušného výcvikového vozidla není součástí závěrečné zkoušky.